Izrada tehničke dokumentacije

Tehnička dokumentacija jeste skup projekata koji se izrađuju radi: utvrđivanja koncepta objekta, razrade uslova, načina izgradnje objekta i za potrebe održavanja objekta.

Tehnička dokumentacija sadrži uređeni skup tekstualnih, numeričkih i grafičkih priloga, odnosno dokumenata i projekata koji se izrađuju u cilju utvrđivanja lokacijskih, funkcionalnih, tehničkih i oblikovnih karakteristika objekta, načina građenja objekta i izvođenja radova i kojom se obezbeđuje usklađenost sa lokacijskim uslovima, važećim propisima, standardima i normativima.

Zavisno od vrste i klase objekta, kao i posebnosti objekta, tehničkom dokumentacijom se obezbeđuje ispunjenost osnovnih zahteva za objekat određenih tehničkim propisima, standardima i normativima koji se primenjuju u oblasti izgradnje objekata.

Tehnička dokumentacija se izrađuje na osnovu, geotehničkog elaborata, geodetskih, seizmoloških i ostalih podloga, odnosno elaborata, zavisno od vrste i klase objekta, posebnosti lokacije na kojoj se planira građenje objekta i od vrste tehničke dokumentacije u skladu sa ovim pravilnikom.

Vrste tehničke dokumentacije su:

  •  Generalni projekat (GNP);
  •  Idejno rešenje (IDR);
  •  Idejni projekat (IDP);
  •  Projekat za građevinsku dozvolu (PGD);
  •  Projekat za izvođenje (PZI);
  •  Projekat izvedenog objekta (PIO)