Projekat za izvođenje

Projekat za izvođenje je skup međusobno usaglašenih projekata neophodnih za izvođenje građevinskih, zanatskih, instalaterskih radova i drugih radova, kojim se utvrđuju građevinsko-tehničke, tehnološke i eksploatacione karakteristike objekta sa opremom i instalacijama, način kontrole i osiguranja kvaliteta građevinskih proizvoda, tehničko-tehnološka i organizaciona rešenja za izgradnju objekta, investiciona vrednost objekta, kao i uslovi održavanja objekta.

Projektom za izvođenje se razrađuju detalji i tehnološka rešenja koji su određeni projektom za građevinsku dozvolu, kao i idejnim projektom za rekonstrukciju objekta, koji se vrše na osnovu rešenja kojim se odobrava izvođenje tih radova.

Projekat za izvođenje se izrađuje za potrebe građenja objekta i izvođenja radova i može se izrađivati i u fazama, odnosno etapama, u skladu sa dinamikom građenja, odnosno izvođenja radova.

Projekat za izvođenje je obavezan za građenje objekata za koje je pribavljena građevinska dozvola, osim za objekte kategorije “A”.

Izrada projekta za izvođenje je obavezna i za izvođenje radova koji se vrše na osnovu rešenja kojim se odobrava izvođenje tih radova (član 145. Zakona), u sledećim slučajevima: za radove za koje je predviđeno pribavljanje saglasnosti na projekat za izvođenje u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od požara, za radove na rekonstrukciji, osim za objekte kategorije “A”, kao i radove na rekonstrukciji linijskih infrastrukturnih objekata, osim za rekonstrukciju elektrodistributivne i elektronske komunikacione mreže za koje nije propisano vršenje tehničke kontrole idejnog projekta.