OZAKONJENJE ILI LEGALIZACIJA OBJEKATA

Ozakonjenje objekata ili legalizacija istih, iako slične procedure, u odnosu na vremensku distancu i  zakonom definisane tj predefinisane okvire, podrazumevaju procese sa različitim načinima dolaska do krajnjeg cilja. Danas se za proceduru kojom je potrebno objekat uvesti u legalne tokove, koristi termin Ozakonjenje objekata.

Razlika izmedju ozakonjenja i legalizacije objekta je sledeća:
Postupkom legalizacije naknadno se dobijala građevinska ili upotrebna dozvola, što je dalje omogućavalo upis u katastar nepokretnosti po redovnoj proceduri. Upotrebna dozvola garantuje sigurnost korišćenja objekta, što je bilo omogućeno legalizacijom. Ozakonjenjem se, sa druge strane, ne dobija naknadno ni građevinska, niti upotrebna dozvola, već se samim rešenjem o ozakonjenju stiče uslov za upis u registar katastra nepokrentnosti. Time se nelegalno izgrađen objekat ubacuje u legalne tokove, kao da je izgrađen na legalan način. Krajnji rezultat je isti u oba postupka, ali uz pojednostavljenu proceduru na strani ozakonjenja i bitno smanjene troškove

Vodeci se zakonom koji je trenutno na snazi (“Sl. glasnik RS”, br. 96/2015, 83/2018 i 81/2020 – odluka US), teško je naći pravu definiciju za ovaj termin (jer je nema),  pa ga je najbolje tumačiti kao, pre svega, neophodnu proceduru koja ima za cilj da se isprati javni interes Republike Srbije.

KORACI U OZAKONJENJU OBJEKTA:

 • Konsultacije sa arhitektom
 • Pripremiti dokaz o pravu svojine
 • Izlazak geodete na teren i snimanje objekta
 • Izlazak arhitekte na teren i uzimanje mera
 • Fotografisanje objekta
 • Priprema tehničke dokumentacije koja podrazumeva:
  • Izveštaj o zatečenom stanju
  • Elaborat geodetskih radova ili kopija plana sa upisanom visinom slemena
  • Snimak izvedenog stanja (opšta, tekstualna, numerička i grafička dokumentacija)
  • Popis potrebnih radova za završetak objekta,ukoliko objekat u gradjevinsko – zanatskom smislu nije završen.
  • Izjava odgovornog projektanta odnosno odgovornog izvodjača radova
  • Izjavu vlasnika da prihvata eventualni rizik korišćenja objekta (za objekte preko 400m2 BRGP)
  • Drugi specifični podaci
 • Podnošenje zahteva uz plaćanje taksi (pre donošenja rešenja)
 • Rešenje o ozakonjenju objekta
 • Upis prava svojine

CENA IZRADE PROJEKTA OZAKONJENJA:

Cena projekta ozakonjenja objekta kreće se od 2 eur/m2 BRGP pa naviše i zavisi od kompleksnosti objekta.
Izlazak na teren i uzimanje mera dodatno se naplaćuje u zavisnosti od kilometraže i vremena provedenog na terenu. Videti stranu za tu vrstu usluga.

***NAPOMENA:

 • Uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a.
 • Plaćanje se vrši avansno ili u mesečnim ratama, u skladu sa Ugovorom.
 • Ponuda važi 30 dana, od trenutka dostavljanja zahteva za izradom ponude.
 • Poziv na broj za izradu 3D modela i vizuelizacije treba biti:  4-OZAK-datum bez tačke (Na pr. 4-OZAK-562022,  ako je datum uplate 5 jun 2022).

Ukoliko imate nekih nedoumica, pitanja ili su Vam potrebna dodatna objasnjenja, pozovite nas na 069 / 55 07 975 ili kontaktirajte putem mail-a: info@direkprojekt.com