Projekat za građevinsku dozvolu

Projekat za građevinsku dozvolu je skup međusobno usaglašenih projekata kojim se definišu položaj i kapacitet objekta na lokaciji, funkcionalnost sa stanovišta tehnoloških i drugih zahteva, prostorno oblikovanje, izbor konstrukcijskog sistema, dimenzionisanje glavnih elemenata konstrukcije, izbor građevinskih proizvoda i potrebne performanse u vezi sa njihovim bitnim karakteristikama, instalacija i izbor opreme, čime se obezbeđuje ispunjenost lokacijskih uslova i osnovnih zahteva za objekat i dr.

Projektom za građevinsku dozvolu vrši se dalja razrada planirane koncepcije objekta, u skladu sa lokacijskim uslovima.

Usklađenost projekta za građevinsku dozvolu sa idejnim rešenjem obavezna je samo u pogledu bitnih elemenata na osnovu kojih su ti lokacijski uslovi, odnosno uslovi za projektovanje i priključenje utvrđeni (u zavisnosti od vrste objekta, odnosno radova npr.: namena, maksimalni BRGP, horizontalna i vertikalna regulacija, položaj na parceli, pristup parceli, broj funkcionalnih jedinica, kapaciteti i način priključenja na komunalnu i drugu infrastrukturu i sl.).

Za objekte iz člana 133. stav 2. Zakona, projektom za građevinsku dozvolu vrši se razrada tehničkih rešenja utvrđenih Idejnim projektom.

Projekat za građevinsku dozvolu se izrađuje za potrebe pribavljanja građevinske dozvole u skladu sa članom 118a Zakona.